Ideen

Publisher: Hueber

Target Group

  • Students (12-16 years of age)
  • Beginner: Level A1, Level A2, Level B1

Materials

         

  • All materials are entirely in German
  • 3 Volumes

www.hueber.de/deutsch.com

Kursbuch = Textbook / Arbeitsbuch = Workbook

Level A1:
Ideen 1

Kursbuch 978-3-19-001823-9 $26
3 CDs/Kursbuch 978-3-19-051823-4 $50
Arbeitsbuch + CD 978-3-19-011823-6 $25
Arbeitsbuch + CD + CD-ROM 978-3-19-101823-8 $30
CD-ROM 978-3-19-301823-6 $45
DVD 978-3-19-071823-8 $47
Glossary Deutsch-Englisch 978-3-19-351823-1 $16
Teacher’s Manual 978-3-19-021823-3 $30

Level A2:
Ideen 2

Kursbuch 978-3-19-001824-6 $26
3 CDs/Kursbuch 978-3-19-051824-1 $50
Arbeitsbuch + 2CDs 978-3-19-011824-3 $25
Arbeitsbuch + 2CDs + CD-ROM 978-3-19-101824-5 $30
Glossary Deutsch-Englisch 978-3-19-351824-8 $16
Teacher’s Manual 978-3-19-021824-0 $30

Level B1:
Ideen 3

Kursbuch 978-3-19-001825-3 $26
3 CDs/Kursbuch 978-3-19-051825-8 $50
Arbeitsbuch + 2CDs 978-3-19-011825-0 $25
Teacher’s Manual 978-3-19-021825-7 $30